Bestellen en Contact

Bestellen

Hieronder wordt aangegeven hoe de bestelling, de betaling en de levering bij Handwerkatelier Different Patchwork (hierna te noemen: DP) plaatsvindt.

1. U plaatst een opdracht door gebruik te maken van onderstaand contactformulier. Hierop geeft u aan welk(e) werk(en) het betreft/betreffen en geeft u, indien van toepassing, de specificatie(s) aan zoals naam, datum of tekst, die u op het werk wenst. Bestelt u meerdere werken tegelijkertijd dan graag één contactformulier gebruiken. Uw bestelling wordt dan als één levering toegestuurd.

2.  U ontvangt van DP uiterlijk binnen 24 uur na het plaatsen van de opdracht een e-mail ter bevestiging van uw opdracht. Hierin zijn uw bestelde werken, de eventueel gewenste specificaties, dit ter controle door u, de persoonsgegevens, het totaal verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en de betaalgegevens opgenomen. Indien u niet binnen 24 uur de e-mail ter bevestiging van uw opdracht van DP heeft  ontvangen dan stuurt u nogmaals het contactformulier naar DP. 

3.  U controleert na ontvangst van deze e-mail van DP of de gegevens waarover DP beschikt juist zijn. Dit geldt met name voor de gewenste specificatie(s) zodat DP bij het vervaardigen van het werk uitgaat van de juiste gegevens. U bevestigt DP binnen 24 uur na de ontvangst van de e-mail van DP, als bedoeld onder 2, of de gegevens waarover zij beschikt juist zijn. Indien u niet binnen de genoemde 24 uur DP bericht dan gaat zij er van uit dat alle gegevens waarover zij beschikt juist zijn.

4.  Voor alle door DP aangeboden handwerken op haar website geldt dat deze per opdrachtverlening worden vervaardigd. DP vangt met de uitvoering van de opdracht aan op het moment dat het verschuldigde bedrag door DP is ontvangen. De betaling van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de opdracht van DP, als bedoeld onder 2, plaats te vinden. Wanneer DP het verschuldigde bedrag heeft ontvangen stuurt zij u een e-mail ter bevestiging hiervan. 

5.  DP streeft er naar uiterlijk 15 dagen nadat de betaling is ontvangen het werk te leveren. Mocht, om welke reden dan ook, de levertijd sterk afwijken van de hierboven genoemde termijn dan neemt DP hierover contact met u op. Mocht u het product eerder geleverd willen hebben dan maakt u dit aan DP kenbaar zodat in onderling overleg hierover tot overeenstemming kan worden gekomen.

6.  DP heeft aan haar levering voldaan als het werk ter verzending aan PostNL is aangeboden. U ontvangt per e-mail bericht hiervan. De bestellingen worden door DP standaard per aangete-kende post verzonden. Dit is per bestelling een bedrag van € 1,30 naast de op dat moment geldende en door PostNL vastgestelde verzendkosten. Mocht u geen gebruik van willen maken van de aangetekende verzending dan dient u dit uitdrukkelijk in het contactformulier aan te geven. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van het gewicht en de omvang van uw bestelling.

Contact

Uw bericht aan Handwerkatelier Different Patchwork stuurt u bij voorkeur per e-mail naar info@differentpatchwork.nl. Daarnaast is het atelier telefonisch bereikbaar van maandag tot en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 06-19145723.