Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Different Patchwork (hierna te noemen: DP). 

1.     Algemeen

1.1  De algemene voorwaarden van DP zijn van toepassing op elk aanbod van DP en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen DP en de consument.

1.2  De algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van DP en zijn derhalve beschikbaar gesteld voor de consument. 

1.3  Door het plaatsen van een opdracht wordt de consument geacht bekend te zijn met de algemene voorwaarden van DP en akkoord te gaan met haar leve-rings-en betalingsvoorwaarden. DP houdt zich het recht voor haar leverings-en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.4  DP garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de in het aanbod beschreven specificatie(s) en aan de eventuele persoonlijke wensen en specificatie(s ) van de consument en derhalve voldoet aan de overeenkomst tussen DP en de consument.

1.5  Alle aangeboden producten van DP worden, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, vervaardigd.

2.     Aanbod

2.1  Het aanbod van DP op haar website is vrijblijvend, tenzij anders is vermeld op de website.

2.2  Het aanbod van DP bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van alle producten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede be-oordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten binden DP niet.

2.3  DP maakt gebruik van afbeeldingen. Deze zijn een waarheidsgetrouw weergave van de aangeboden producten. Door fotografie en/of weergave van de foto’s op het internet is het niet geheel uit te sluiten dat de kleuren van de producten enigszins kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren van de producten. DP geeft dan ook geen volledige garantie op de kleuren. Retourzending van producten op grond van lichte kleurafwijkingen worden door DP niet geaccepteerd.

3.     Overeenkomst

3.1  De overeenkomst tussen DP en de consument komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod van DP door de consument. DP bevestigt deze aanvaarding door het toesturen van een bevestingingse-mail aan de consument.

3.2  Indien de consument het aanbod van DP schriftelijk heeft aanvaard door middel van het toezenden van het contactformulier, conform het bepaalde in artikel 4.1 Algemene voorwaarden, stuurt DP, binnen 24 uren na de ontvangst van het contactformulier, ter bevestiging van de opdracht een e-mail. Mocht de consument deze bevestigingse-mail, om welke reden dan ook, niet binnen bovenstaande termijn hebben ontvangen, dan stuurt de consument nogmaals het contactformulier naar DP.

3.3  Mondeling accepteren van het aanbod verbinden DP slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

3.4   De aangeboden producten van DP worden enkel in opdracht vervaardigd. Dit houdt in dat de producten van DP niet retour gezonden kunnen worden en geen restitutie van de betaling plaatsvindt.

4.     Opdracht plaatsen

4.1  De consument plaatst een opdracht door gebruik te maken van het contactformulier van de website van DP. Op het contactformulier geeft de consument aan welk product het betreft en geeft eventueel specificatie(s) aan zoals naam, datum, tekst, die gewenst zijn op het product. De consument ontvangt van DP uiterlijk binnen 24 uren na het plaatsen van de opdracht een e-mail ter bevestiging van de opdracht. In de bevestigingse-mail is het product, de eventueel gewenste specificaties, dit ter controle door de consument, de persoonsgegevens, het totaal verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten per aangetekende post en de betaalgegevens opgenomen.

4.2   De consument dient binnen 24 uren na ontvangst van de bevestigings-e-mail van DP te controleren of de gegevens waarover DP beschikt juist zijn. Dit geldt met name voor de gewenste specificatie(s) zodat DP bij het vervaardigen van het product uitgaat van de juiste gegevens. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijn gaat DP er van uit dat alle gegevens waarover zij beschikt juist zijn.

4.3  Voor alle aangeboden producten van DP op haar website geldt dat deze per opdrachtverlening worden vervaardigd. DP vangt aan met de uitvoering van de opdracht op het moment dat DP het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. De betaling van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de bevestigingse-mail van DP plaats te vinden. Wanneer DP het verschuldigde bedrag heeft ontvangen stuurt zij ter bevestiging van de ontvangst hiervan een e-mail naar de consument.

5.     Levering

5.1  DP streeft er naar uiterlijk 15 dagen nadat de betaling heeft plaatsgevonden het product te leveren. Mocht zich de situatie voordoen dat, om welke reden dan ook, de levertijd sterk afwijkt van de hierboven genoemde termijn dan neemt DP hierover contact op met de consument.

5.2  Mocht de consument het product eerder geleverd willen hebben dan de in het eerste lid genoemde termijn dan dient zij dit aan DP kenbaar te maken zodat in onderling overleg hierover tot overeenstemming kan worden gekomen.

5.3  DP heeft aan de levering voldaan als het product ter verzending aan PostNL is aangeboden. DP bericht de consument per e-mail wanneer zij het product ter verzending heeft aangeboden.

5.4  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan DP heeft kenbaar gemaakt in het contactformulier.

5.5  DP is niet verantwoordelijk voor vermissing van pakketten, beschadigen van de producten en het verkeerd bezorgen van de pakketten door PostNL.

5.6  DP verzendt de pakketten standaard per aangetekende post. Dit is een bedrag € 1,30 per pakket naast de op dat moment geldende en door PostNL vastgestelde verzendkosten. Mocht u geen gebruik maken van de aangete-kende verzending dan dient u dit uitdrukkelijk in het contactformulier aan te geven. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van het gewicht en de omvang van uw bestelling.

 6.     Garantie en aansprakelijkheid

6.1  DP garandeert dat de producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, zoals deze door beide partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld.

6.2  DP is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van haar producten voor elke individuele toepassing door de consument.

6.3  DP is niet aansprakelijk voor het foutief aanwenden van haar producten door de consument.

7.     Prijzen

7.1  De prijzen zoals genoemd op de website van DP zijn in euro’s uitgedrukt.

7.2  De prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

8.     Productbehandeling

8.1  De borduurwerken zijn enkel af te stoffen, een vlek in de geborduurde kussenslopen wordt enkel lokaal verwijderd met lauwwarm water, dit in verband met de applicaties van stof, garen en kralen. De kussenslopen kunnen voorzichtig met een lauw strijkijzer worden gestreken. De vilten producten kunnen enkel worden behandeld met een vochtige doek.

9.     Privacy

9.1  De persoonsgegevens van de consumenten van DP worden enkel gebruikt voor de doeleinden van DP. DP garandeert dat zij geen persoonlijke gegevens van haar consumenten aan derden verstrekt.

10.     Intellectuele eigendom

10.1  DP behoudt te allen tijde de rechten en bevoegdheden van haar eigen ont-werpen, zowel voor de geborduurde als de gevilte collectie. Niets van de ont-werpen en de website mag worden overgenomen en verspreid worden door derden.

11.     Geschillen

11.1  Op alle overeenkomsten en mogelijke geschillen die hieruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

11.2  Van geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten gesloten tussen DP en consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg kennis.